Insemination

På grund av dåliga behandlingsresultat är metoder med insemination generellt inte en bra behandlingsmetod för kvinnor över 40 år. Under varje inseminationsförsök blir ca 15 % gravida med försök där partnerns säd används och några fler när man använder säd från donator. Har man inte blivit gravid efter 3-4 behandlingar, bör man som par överväga behandling med provrörsbefruktning.

Insemination med säd från partner

Insemination med partnerns säd är möjligt om:

  • Par med lätt nedsatt manlig faktor; här är det inte alltid nödvändigt att använda sig av hormonstimulation, eftersom det oftast är lika effektivt att använda sig av kvinnans spontana cykel. Då reduceras risken för tvillinggraviditet.
  • Oförklarlig barnlöshet. När insemination används vid oförklarlig barnlöshet, är chansen för graviditet större vid en hormonstimulerad cykel än vid en ostimulerad.
  • Mild till minimal endometrios.

Graviditetsfrekvensen är beroende av antalet rörliga sädesceller vid inseminationen. IUI bör erbjudas om det kan insemineras minst 2 miljoner rörliga sädesceller. Bäst chans till graviditet är det om man vid insemination har fler än 8 miljoner sädesceller/ml.

Normalt gör man 3-4 inseminationsförsök.

Insemination med säd från donator

Vid de tillfällen då man inte kan använda sädescellerna från mannen till fertilitets-behandlingen kan man använda sig av donatorinsemination så länge kvinnan har öppna äggledare och har ägglossning.

Säd från donator används:

  • Vid blockerade sädesledare.
  • Fullständig avsaknad av spermier i sädesvätskan.
  • Kraftigt reducerad sädeskvalitet och när paret inte vill genomgå IVF/ICSI.
  • Infektionssjukdomar hos mannen t.ex. HIV.
  • När mannen är bärare av en genetisk sjukdom.
  • Kraftig rhesus-immunisering under tidigare graviditet.