Utredning av mannen

För att ta reda på om orsaken till barnlösheten finns hos mannen, så är en eller flera aktuella sädesanalyser nödvändiga. Mäns sädeskvalitet kan variera mycket mellan olika sädesprov, så fler kompletterande undersökningar kan vara nödvändiga.

Mannen skall undersökas ytterligare om en eller flera av nedanstående kriterier uppfylls:

  • Sädesprovet visar väldigt dålig kvalitet.
  • Tidigare haft testikelcancer eller förstadier till cancer.
  • Tidigare fått strålbehandling mot pungen.
  • Infertilitetsanamnes och förekomst av gynekomasti (utveckling av bröst).
  • Det finns även andra orsaker, men dessa är de vanligaste.

Sädesanalyser

För att ta reda på om orsaken till barnlösheten finns hos mannen, så är en eller flera aktuella sädesanalyser nödvändiga.

Diagnostisk analys

I första omgången är en diagnostisk undersökning av sperman nödvändig. Visar det sig att sädeskvaliteten är nedsatt, så kan det vara en bra idé att utföra en bredare analys. Vi använder oss av en s.k. MEUSC – även kallad en Krügers undersökning. Det är en morfologisk sädesanalys där man använder sig av en väldigt kritisk noggrann färgmikroskopisk metod, innan och efter upprensning av säden. Genom analysen görs en uppskattning hur stor procentandel av spermierna som har perfekt utformning och utseende. Detta är viktig information vid val av fertilitetsmetod.

Frystest

Meningen med detta laboratorietest är att undersöka om ett sädesprov lämpar sig för nedfrysning och upptining. Innan nedfrysningen utförs en sädesanalys där sädesprovet bedöms mycket noggrant. Efter nedfrysningen tinar man ett enkelt strå av nedfrusen sperma, för att återigen värdera sädens kvalitet och bedöma om säden kan användas till fertilisering.

SDI-test (Sperm DNA Integrity test)

SDI är en metod som undersöker sädescellernas kromatinstruktur, som är den del av vårt DNA som utgör arvsmassan. Man tror att det finns ett samband mellan dålig packning av arvsmassan i sädescellerna och ofrivillig barnlöshet. Erfarenhet visar att lite under en tredjedel av de par som genomgår ett fullt behandlingsprogram inte kan få barn utan hjälp. Orsaken till detta är svår att förklara. Ibland resulterar återföringen av ett befruktat ägg efter en provrörsbefruktning inte i en graviditet eller så kan den sluta med en spontan abort. Resultatet från en SDI kan i ett tidigt skede vara med och avgöra om man ska välja att behandla via inseminering eller provrörsbefruktning. Ibland är packningen av arvsmassan så dålig att den bästa lösningen är att använda säd från en donator. Sädesprovet lämnas här i kliniken, men testet utförs på SPZ-labb. Mer information om testet finna på SPZs hemsida, www.spzlab.dk

ICSI-test

En droppe rensad säd innehåller en liten del av det totala sädesprovet. Detta stickprov mikroskoperas i en Maklerkammare och via denna undersökning kan vi se om det är levande eller döda spermier i sädesprovet och i så fall hur många.